RovaLappi Rakennus Oy:n

työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.
(päivitetty 21.1.2020)

1. Rekisterinpitäjä

Rovalappi Rakennus Oy
Y-tunnus 0451889-4
Aittatie 8
96100 Rovaniemi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Nina Poutiainen

Rovalappi Rakennus Oy

Aittatie 8
96100 Rovaniemi

Puh. 040 130 5560

Email: nina.poutiainen@rovalappi.fi

3. Rekisterin nimi

Rovalappi Rakennus Oy:n työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Työnhakijatietojen käsittely rekrytointitilanteessa

5. Rekisterin tietosisältö

Työnhakijoiden toimittamat työnhakuasiakirjat liitteineen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot saadaan työnhakijalta itseltään. Työnhakijan luvalla tietoja voidaan pyytää lisäksi ulkopuolisilta suosittelijoilta.

7. Keräämisen ja käsittelyn rajoittaminen

Avoinna olleisiin työpaikkoihin tulleet työpaikkahakemukset säilytetään yksi vuosi. Myös työpaikkailmoitukset ja työnhakijoille lähetetyt tiedoksiannot säilytetään kyseinen aika.

8. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistukset

9. Henkilötietojen luovutukset (mukaan lukien tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle)

10. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käytännön toimenpiteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina, ja ne on suojattu asianmukaisin tietosuoja- ja tietoturvakeinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus hoitaa kyseisiä asioita. Perehdytämme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön asianmukaisesti ja pidämme ohjeistukset ajantasaisina.

Henkilötiedot on suojattu teknisesti ja organisatorisesti seuraavin keinoin:

A. Manuaaliset aineistot:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapistoissa, joihin on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

B. Digitaaliset aineistot:
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokannat on suojattu palomuurein, käyttöoikeuksien hallinnalla ja muilla teknisillä keinoilla.

11. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rovalappi Rakennus Oy huolehtii rekisterissä olevien tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Rekisterissä olevia henkilöitä informoidaan tietojen käsittelyn tavoista tämän tietosuojaselosteen avulla. Mahdollisista tietoturvaloukkauksista annetaan tieto rekisteröidylle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
• tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisena.
• pyytää oikaisemaan tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
• vastustaa tietojen käsittelyä, pyytää käsittelyn rajoittamista ja vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Näissä tapauksissa on kuitenkin huomioitava laissa säädetyt työnantajan ilmoitus- ja säilytysvelvollisuudet.
• pyytää henkilötietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.

Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.